කවි බණ / විරිඳු

උත්පලවන්නා කතා පුවත මව් පිය ගුණ සුවඳ මහින්දාගමනය වානර ජාතකය ගෙයින් ගෙට බුදුහාමුදුරුවෝ